Informacja dotycząca przyjmowania odpadów komunalnych

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. informuje, że odpady komunalne mogą być dostarczane na składowisko tylko przez jednostki wywozowe posiadające stosowne zezwolenie.

Uzasadnienie:

W przepisach dotyczących gospodarki odpadami nie ma wprost jednego zapisu zakazującego przyjmowania na składowisko odpadów komunalnych od dostawców indywidualnych nie będących przedsiębiorcami. Zakaz ten wynika z obowiązku posiadania i dostarczenia karty przekazania odpadu przez dostawcę odpadów.

W ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz U. z 2001 nr 62 poz. 628 z późn. zmianami) zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany sprawdzić zgodność przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów (art. 59. ust. 1 pkt. 2)

Kartę przekazania odpadu, jak wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – objaśnienia do wzoru karty przekazania odpadu:

(pkt. c) w przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008) lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Obowiązki właścicieli nieruchomości określone zostały w Rozdziale 3ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

art. 5.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku
przez:

1)     wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3)     zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie;

3b)pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

6.  Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1-4 sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

art. 6 .1.     Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku określonego w art. 5.1.pkt 3b) obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (…) przez okazanie takiej umowy i dowodu płacenia za takie usługi .

W oparciu o zapisy cytowanej powyżej ustawy, uchwałą Nr 806 / 2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.04.2006 r. został wprowadzony „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia”, w którym w Rozdziale II określone zostały wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości:

§ 6 ust.1 pkt 1 Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:

10)      zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych (…..) oraz udzielenia jednostkom wywozowym informacji w zakresie ilości osób zamieszkujących na nieruchomości (…) dla ustalenia treści w/w umów, jak również zapewnienia pracownikom jednostek wywozowych dostępu do urządzeń w czasie ustalonym w           przedmiotowych umowach.

W Rozdziale IV określono częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych (…) z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

§ 11.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych poprzez okazanie umów i dowodów płacenia za takie usługi oraz ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od dnia wykonania usługi.