Prowadzone systemy zbiórki odpadów

Deponowanie odpadów na składowiskach było dotychczas rozwiązaniem najprostszym. Globalny efekt jest jednak taki, że aż 98% odpadów w Polsce trafiało na składowiska, nie ulegając żadnemu odzyskowi, przetworzeniu ani wykorzystaniu. Powodowało to drastyczną degradację środowiska.

Aby proces ten przerwać, gmina miasta Radomia podjęła inicjatywę wybudowania Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych. Istniejący już zakład jest jednym z największych w Polsce, oferującym jak najbardziej kompleksowe rozwiązania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Dzięki niemu ilość odpadów deponowanych na składowisku pozwoli Gminie Radom na osiągnięcie unijnych wymogów w tym zakresie.

W zakładzie odpady są segregowane, a surowce możliwe do powtórnego przerobu odzyskiwane.

W chwili obecnej w Radomiu prowadzona jest zbiórka odpadów komunalnych z podziałem na odpady selektywnie zbierane i odpady niesegregowane (zmieszane).

Linie technologiczne zakładu zostały przystosowane właśnie do przyjmowania odpadów, z których koniecznie trzeba wydzielić szkło.

Odpady zmieszane są to substancje organiczne, ulegające biologicznemu rozkładowi. W każdym gospodarstwie domowym powstaje ich wiele. Stanowią je m.in. obierki warzyw, resztki owoców i warzyw, fusy od herbaty i kawy wraz z filtrami, skorupki jaj czy resztki po posiłkach.

Odpady selektywnie zbierane (opakowaniowe) – to drobne odpady komunalne, które mogą być poddane recyklingowi, czyli powtórnemu wykorzystaniu lub przeznaczone do produkcji paliw alternatywnych. Są to m.in.: popularne PET-y, czyli plastikowe butelki po napojach, folie, tworzywa sztuczne, papier, tektura, gazety, kartony po napojach, tekstylia, drewno, puszki, metal.

Ważne jest, abyśmy z opakowań odkręcali nakrętki i wrzucali je do surowców, a same opakowania zgniatali. Odpady szkła opakowaniowego, czyli słoiki i butelki nie mogą trafić na linie segregacji razem z innymi odpadami selektywnie zbieranymi. Dlatego wrzucamy je do biało – zielonych pojemników rozstawionych w całym mieście.

Nasze programy i działania