Gospodarka odpadami

Od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej w maju 2004r. zaczęły się zmieniać w naszym kraju przepisy prawa dotyczące zagadnień ochrony środowiska. Ochrona środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu, to ochrona ziemi, wody i powietrza. Nasza akcesja do UE spowodowała również konieczność przystosowania prawa polskiego w tym zakresie do wymogów  obowiązujących w krajach Wspólnoty. Nowe przepisy prawa mają istotne znaczenie dla wykonywania wszystkich czynności, lub ich zaniechania w zakresie oddziaływania na środowisko  i adresowane są do wszystkich, których działanie w jakikolwiek  sposób wpływa lub może wpływać na  stan środowiska w naszym kraju. Gospodarka odpadami jest bardzo ważną częścią ochrony środowiska w zakresie ochrony ziemi. PPUH RADKOM z racji zakresu swojego działania jest jedną z takich jednostek.

Wszystkim zainteresowanym chcielibyśmy przybliżyć problematykę gospodarki odpadami w formie zamieszczenia poniżej  różnych publikacji poruszających wspomnianą wyżej tematykę.
Zamieszczamy również stanowisko Zarządu Spółki RADKOM  w poruszanych sprawach.

Nasze programy i działania