Gospodarka odpadami

Od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku zaczęły się zmieniać w naszym kraju przepisy prawa dotyczące zagadnień ochrony środowiska.

Ochrona środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu, to ochrona ziemi, wody i powietrza.

Nasza akcesja do UE spowodowała również konieczność przystosowania prawa polskiego w tym zakresie do wymogów  obowiązujących w krajach Wspólnoty. Nowe przepisy prawa mają istotne znaczenie dla wykonywania wszystkich czynności, lub ich zaniechania w zakresie oddziaływania na środowisko i adresowane są do wszystkich, których działanie w jakikolwiek sposób wpływa lub może wpływać na stan środowiska w naszym kraju.

Gospodarka odpadami jest bardzo ważną częścią ochrony środowiska w zakresie ochrony ziemi. PPUH RADKOM Sp. z o.o. z racji zakresu swojego działania jest jedną z takich jednostek.

Nasze programy i działania