Fundusz spójności

Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu współfinansowana była w 65% ze środków Funduszu Spójności.

Fundusz Spójności jest przeznaczony dla państw członkowskich UE, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniego DNB w UE. Jego celem jest zredukowanie dysproporcji gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju.

W latach 2014-2020 z Funduszu Spójności korzystały: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Z Funduszu Spójności przeznaczono w sumie 63.4 mld EUR na działania należące do następujących kategorii:

  • transeuropejskie sieci transportowe, zwłaszcza wskazane przez UE priorytetowe projekty o znaczeniu ogólnoeuropejskim – środki z Funduszu Spójności są wykorzystywane na wspieranie projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach instrumentu „Łącząc Europę”;
  • środowisko – w tej dziedzinie środki z Funduszu Spójności mogą także wspierać realizację projektów związanych z energetyką i transportem, o ile zapewniają ewidentne korzyści dla środowiska w zakresie wydajności energetycznej, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, rozwoju transportu kolejowego, wspierania intermodalności, wzmacniania transportu publicznego itd.

Nasze programy i działania