Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu

Wszystkie korzyści, które płyną z Funduszu przedakcesyjnego ISPA/Fundusz Spójności rozbudziły nadzieję na skuteczniejsze rozwiązywanie problemów związanych z ochroną środowiska w Polsce. Dlatego też, gdy pojawiła się szansa, aby z tego Funduszu skorzystał także Radom, to w szybkim tempie przedłożony został wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.

Projekt przeszedł długą drogę, spełniając tym samym normy i standardy UE. Władze Miasta przygotowując projekt doskonale zdawały sobie sprawę z tego, że ISPA/Fundusz Spójności jest funduszem pomocowym i nawet znacząca pomoc UE nie rozwiąże wszystkich radomskich problemów z odpadami, a jedynie może ułatwić ich rozwiązanie. Dlatego też, jeszcze przed sformułowaniem wniosku do KE, został zaprogramowany dla Radomia Kompleksowy System Gospodarowania Odpadami, którego tylko częścią (ogniwem) jest Z.U.O.K.

Komisja Europejska przyznała samorządowi Radomia dotację na realizację projektu kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednocześnie członkowie komisji uznali ekologiczny program Radomia za najlepszy w Polsce, doceniając tym samym ogromny wkład ludzi przygotowujących projekt i kompletujących dokumentację.

zuok - zdjęcie z góry(małe)

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych – widok z góry. Zdjęcie archiwalne.

Zgodnie z podpisanym Memorandum w grudniu 2002 r. pomiędzy  Komisją Europejską a rządem Rzeczpospolitej Polskiej proporcja, która została ustalona na realizację zadania wynosi 65% ogólnej sumy wydatków kwalifikowanych. Zostało to określone w planie finansowania. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 19 mln 248 tysięcy euro z czego 17.600.000 EURO stanowiły koszty kwalifikowane, natomiast 11mln 440 tysięcy EURO pochodziło z unijnego Funduszu Spójności. Pozostała część wydatków stanowiła udział własny Beneficjenta.

Pierwszym krokiem, jaki został wykonany po podpisaniu Memorandum było powołanie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 62/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku  Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO). Został nim Józef Nita (ówczesny zastępca Prezydenta Miasta) oraz Jednostki Realizującej Projekt (PIU).

W ślad za tym poszło opracowanie procedur PIU dotyczące całości realizacji Projektu, schemat zarządzania Projektem, podział zadań i obowiązków, schemat podejmowania decyzji. 14 kwietnia 2003 roku podjęta została Uchwała kierunkowa Nr 137/2003 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie przedsięwzięć i kierunków działań dla wdrożenia w Radomiu nowoczesnej gospodarki odpadami.

Urząd Miejski, który jest beneficjentem unijnej dotacji, na mocy umowy cesji podpisanej 10 października 2003 roku, przekazał Spółce Miejskiej PPUH „RADKOM”, jako Inwestorowi, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność za realizację inwestycji. Zgodnie z planem to właśnie na terenie spółki do końca 2007 roku miał powstać ZUOK.

Tego samego dnia, 10 października 2003 roku, prezydent Radomia Zdzisław Marcinkowski podpisał również z szefami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska umowę o Pełnomocnictwie podczas przetargów związanych z realizacją inwestycji.

Cele i korzyści z ZUOK

Celem przedsięwzięcia było stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Radomiu i regionie zgodnie z wymogami odpowiednich Dyrektyw Unii Europejskiej oraz wymaganiami polskiego prawodawstwa poprzez budowę nowych instalacji oraz ulepszanie obecnie prowadzonych działań.

Ze względu na wzrastający deficyt terenów pod składowanie odpadów, jak i szybkie wyczerpywanie się pojemności czynnej składowiska, niezbędne było prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami, a w szczególności maksymalny odzysk surowców wtórnych, ograniczenie do minimum ilości odpadów wymagających składowania oraz skuteczne wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych – odpadów niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwienia.

Kolejnym celem było wyeliminowanie negatywnego wpływu odpadów na środowisko i ograniczenie ilości odpadów organicznych lokowanych na składowisku oraz ograniczenie wytwarzanych gazów cieplarnianych.

Planowana inwestycja była zgodna z zasadami wyrażonymi w Partnerstwie dla Członkostwa i stanowi realizację priorytetów integracyjnych.

Nasze programy i działania