KOMPOSTOWNIA

Kompostowanie odpadów biodegradowalnych (tzw. zielonych) prowadzone jest na terenie PPUH RADKOM od 1995 roku. Odpady kompostowane były na początku metodą pryzmową zapewniającą tlenowe warunki biochemicznych przemian masy roślinnej, zgodnie z opracowanym projektem techniczno – technologicznym.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu

Od 2010 roku proces kompostowanie prowadzony jest w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych. Zastosowana technologia BIOFIX składa się z:

  • zamkniętej hali w konstrukcji żelbetowej posiadająca 8 tuneli kompostujących zaopatrzonych w system kierowania procesem w oparciu o pomiar tlenu i temperatury (napowietrzanie) wraz z recyrkulacja wody procesowej;
  • automatycznego systemu załadunku;
  • automatycznego systemu przerzucania wraz z nawilżaniem przetwarzanego materiału;
  • automatycznego systemu wyładunku.

Linia kompostowania odpadów zielonych zbieranych selektywnie oraz frakcji organicznej wydzielonej z odpadów komunalnych.

Kompostowanie odpadów organicznych z selektywnej zbiorki odpadów zielonych jak również frakcji organicznej, mechanicznie wydzielonej z odpadów komunalnych zmieszanych następuje w jednej hali jednakże z wykluczeniem możliwości mieszania się podczas procesu.

Proces kompostowania

Kompostowanie frakcji organicznej wydzielonej mechanicznie z odpadów komunalnych zmieszanych przebiega następująco:

  1. Intensywne kompostowanie w tunelach


2. Dojrzewanie na placu magazynowym

3. Przesiewanie

4. Magazynowanie całości wyprodukowanego kompostu na wolnym powietrzu

Frakcja organiczna wydzielona mechanicznie z odpadów komunalnych zmieszanych przebywa w tunelach kompostujących hali kompostowania intensywnego przez około 22 – 26 dni. Materiał jest przerzucany średnio co 3 dni. Jednocześnie podczas przerzucania materiał zostaje rozluźniony, napowietrzony oraz dostarczana jest odpowiednia ilość wody w celu zapewnienia optymalnych warunków procesu kompostowania.

Po 22 – 26 dniach materiał jest wyładowany z tuneli kompostujących, przez przerzucarkę BIOFIX. Jest wówczas transportowany za pomocą przenośników taśmowych na znajdujący się na zewnątrz hali przenośnik obrotowy, który tworzy z tego materiału półkoliste pryzmy.

Następnie ładowarką kołową materiał jest przewożony na plac dojrzewania znajdujący się w bezpośredniej bliskości hali intensywnego kompostowania.

Plac dojrzewania składa się z 5 pól, na których ładowarką usypywane są cztery pryzmy materiału do dojrzewania. Usypaną pryzmę po 7 do 14 dniach (średnio 10 dni) przerzuca się ładowarką na sąsiednie pole usypując nową pryzmę, powodując jednocześnie rozpulchnianie materiału i jego napowietrzenie. Po czterokrotnym przerzuceniu pryzm (około 40 dni) proces dojrzewania uznaje się za zakończony.

W wyniku procesu otrzymywany jest stabilizat,  odpad o kodzie 19 05 99 – inne nie wymienione odpady.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 roku w sprawie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, sprawdzane są parametry stabilizatu określone w §6.1.

Badania oraz pobór prób wykonywane są przez zewnętrzne akredytowane
laboratorium. Po otrzymaniu wyników badań potwierdzających spełnienie stawianych wymagań odpady są przesiewane na sicie o prześwicie oczek o wielkości do 20 mm, a następnie klasyfikowane jako odpad o kodzie 19 05 03 – kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) i stosowany do odzysku na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne jako bieżące
okrywy rekultywacyjne skarp.

Kompostowanie odpadów organicznych z selektywnej zbiorki odpadów zielonych

Do kompostowania dostarczane są odpady „zielone” pochodzące z konserwacji terenów zieleni miejskiej oraz selektywnie zebrana biomasa z przemysłu owocowo – warzywnego.

Proces wytwarzania środka poprawiającego właściwości gleby RADKUŚ odbywa się z zastosowaniem:

  • technologii obejmującej intensywne kompostowanie i fazę końcowego dojrzewania w hali;
  • magazynowania całości wyprodukowanego środka poprawiającego właściwości gleby w budynku.

Dla zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania procesu kompostowania wydzielane
są zanieczyszczenia oraz stwarzane są optymalne warunki dla mikroorganizmów, zapewniając odpowiednią strukturę materiału przeznaczonego do kompostowania oraz utrzymywana jest odpowiednia wilgotność i zawartość tlenu.

Po ustaleniu proporcji materiał kierowany jest do specjalistycznej stacji nadawczej przeznaczonej do transportu materiału wejściowego, następnie jest on rozluźniany i nawilżany (poprzez specjalistyczny system zraszający).

Odpady organiczne z selektywnej zbiórki odpadów zielonych i biodegradowalnych poddawane są procesowi kompostowania w tunelach przez okres ok. 54 dni. Materiał jest przerzucany średnio co 6 dni. Jednocześnie podczas przerzucania materiał zostaje rozluźniony, napowietrzony oraz dostarczana jest odpowiednia ilość wody w celu zapewnienia optymalnych warunków procesu kompostowania.

Po 8 – 10 tygodniach materiał jest wyładowany z tuneli kompostujących, przez przerzucarkę BIOFIX i transportowany na zewnątrz hali, przesiewany na sicie o prześwicie oczek o wielkości do 20 mm, a następnie transportowany do zadaszonego magazynu.

Środek poprawiający właściwości gleby  RADKUŚ posiada Decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G – 447/14 z dnia 16 lipca 2014 roku zezwalającą na wprowadzanie w/w środka do obrotu.

Nasze programy i działania