KOMPOSTOWNIA

Kompostowanie odpadów biodegradowalnych (tzw. zielonych) prowadzone jest na terenie
PPUH „RADKOM” od 1995r. Odpady kompostowane były metodą pryzmową zapewniającą tlenowe
warunki biochemicznych przemian masy roślinnej, zgodnie z opracowanym projektem
techniczno – technologicznym.

1Od 2010r. proces kompostowanie prowadzony jest w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych.
Zastosowana technologia BIOFIX składa się z:

  • zamkniętej hali w konstrukcji żelbetowej posiadająca 8 tuneli kompostujących zaopatrzonych
    w system kierowania procesem w oparciu o pomiar tlenu i temperatury (napowietrzanie)
    wraz z recyrkulacja wody procesowej;
  • automatycznego systemu załadunku;
  • automatycznego systemu przerzucania wraz z nawilżaniem przetwarzanego materiału;
  • automatycznego systemu wyładunku.

Linia kompostowania odpadów zielonych zbieranych selektywnie oraz frakcji organicznej wydzielonej
z odpadów komunalnych.

2Kompostowanie odpadów organicznych z selektywnej zbiorki odpadów zielonych jak również frakcji
organicznej, mechanicznie wydzielonej z odpadów komunalnych zmieszanych następuje
w jednej hali jednakże z wykluczeniem możliwości mieszania się podczas procesu.

Kompostowanie frakcji organicznej wydzielonej mechanicznie z odpadów komunalnych zmieszanych przebiega następująco:

  1. Intensywne kompostowanie w tunelach.

3
2. Dojrzewanie na placu magazynowym.

43. Przesiewanie
54. Magazynowanie całości wyprodukowanego kompostu na wolnym powietrzu.

6Frakcja organiczna wydzielona mechanicznie z odpadów komunalnych zmieszanych przebywa
w tunelach kompostujących hali kompostowania intensywnego przez około 22-26 dni.
Materiał jest przerzucany średnio co 3 dni. Jednocześnie podczas przerzucania materiał zostaje
rozluźniony, napowietrzony oraz dostarczana jest odpowiednia ilość wody w celu zapewnienia
optymalnych warunków procesu kompostowania.

7Po 22-26 dniach materiał jest wyładowany z tuneli kompostujących, przez przerzucarkę BIOFIX, jest transportowany za pomocą przenośników taśmowych na znajdujący się na zewnątrz hali przenośnik
obrotowy, który tworzy z tego materiału półkoliste pryzmy.

8Następnie ładowarką kołową materiał jest przewożony na plac dojrzewania znajdujący się
w bezpośredniej bliskości hali intensywnego kompostowania.

9Plac dojrzewania składa się z 5 pól, na których ładowarką usypywane są cztery pryzmy materiału
do dojrzewania. Usypaną pryzmę po 7 do 14 dniach (średnio 10 dni) leżenia przerzuca się ładowarką na sąsiednie pole usypując nową pryzmę, powodując jednocześnie rozpulchnianie materiału
i jego napowietrzenie. Po czterokrotnym przerzuceniu pryzm (około 40 dni) proces dojrzewania uznaje się za zakończony.

10W wyniku procesu otrzymywany jest – stabilizat,  odpad o kodzie 19 05 99 – inne nie wymienione
odpady.

11Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012r w sprawie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, sprawdzane są parametry stabilizatu określone w §6.1. Badania oraz pobór prób wykonywane są przez zewnętrzne akredytowane
laboratorium. Po otrzymaniu wyników badań potwierdzających spełnienie stawianych wymagań odpady są przesiewane na sicie o prześwicie oczek o wielkości do 20 mm, a następnie klasyfikowane jako odpad o kodzie 190503 – kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)
i stosowany do odzysku na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne jako bieżące
okrywy rekultywacyjne skarp.

Kompostowanie odpadów organicznych z selektywnej zbiorki odpadów zielonych

12Do kompostowania dostarczane są odpady „zielone” pochodzące z konserwacji terenów zieleni miejskiej oraz selektywnie zebrana biomasa z przemysłu owocowo – warzywnego. Proces wytwarzania środka
poprawiającego właściwości gleby pn.: radkuś odbywa się z zastosowaniem:

  • technologii obejmującej intensywne kompostowanie i fazę końcowego dojrzewania w hali;

132) magazynowania całości wyprodukowanego środka poprawiającego właściwości gleby
w budynku.

14

Dla zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania procesu kompostowania wydzielane
są zanieczyszczenia oraz stwarzane są optymalne warunki dla mikroorganizmów, zapewniając
odpowiednią strukturę materiału przeznaczonego do kompostowania oraz utrzymywana jest
odpowiednia wilgotność i zawartość tlenu.

Po ustaleniu proporcji materiał kierowany jest do specjalistycznej stacji nadawczej przeznaczonej do transportu materiału wejściowego, następnie jest on rozluźniany i nawilżany (poprzez specjalistyczny system zraszający).

Odpady organiczne z selektywnej zbiórki odpadów zielonych i biodegradowalnych poddawane są
procesowi kompostowania w tunelach przez okres ok. 54 dni. Materiał jest przerzucany średnio co 6 dni. Jednocześnie podczas przerzucania materiał zostaje rozluźniony, napowietrzony oraz dostarczana jest odpowiednia ilość wody w celu zapewnienia optymalnych warunków procesu kompostowania.
Po 8 – 10 tygodniach materiał jest wyładowany z tuneli kompostujących, przez przerzucarkę BIOFIX
i transportowany na zewnątrz hali, przesiewany na sicie o prześwicie oczek
o wielkości do 20 mm, a następnie transportowany do zadaszonego magazynu.

 

Środek poprawiający właściwości gleby  pn. „radkuś” posiada
Decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G – 447/14
z dnia 16 lipca 2014r.
zezwalającą na wprowadzanie w/w środka do obrotu

 

 

Nasze programy i działania