O SPÓŁCE RADKOM

PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. jest spółką miejską, w której 100% udziałów posiada Gmina Miasta Radomia.

ZUOK FOTO

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

Przedsiębiorstwo powstało 22 grudnia 1992 roku na bazie wyodrębnionej części majątku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomiu. Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod nr 0000158960.
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 72 484 500,00 zł.

Skład Zarządu:

 • Pan Waldemar Kordziński – Prezes Zarządu
 • Pan Zbigniew Banaszkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Głównym zadaniem Spółki jest organizacja systemu gospodarki odpadami na terenie Radomia.

Spółka prowadzi działalność usługową w zakresie:

 • składowania odpadów stałych na składowisku komunalnym,
 • badania struktury ilościowej i jakościowej odpadów,
 • organizacji gospodarki odpadami przemysłowymi,
 • magazynowania czasowego gromadzenia odpadów przemysłowych i pochodzących z nadzwyczajnych zagrożeń środowiska,
 • odgazowywania składowiska i instalacji utylizacji biogazu oraz przetwarzania go na energię elektryczną i cieplną w bioelektrowni,
 • kompleksowego systemu ważenia, ewidencji, skupu, komprymacji odpadów ciężkim sprzętem,
 • selektywnej zbiórki odpadów,
 • przerób i zbyt wyselekcjonowanych odpadów,
 • edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Z uwagi na fakt, iż w Unii Europejskiej traktuje się składowanie odpadów jako najgorsze rozwiązanie podjęliśmy się wybudowania Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych. Pozwoli to naszemu miastu wzbogacić się o wysokiej klasy zakład utylizacji odpadów, który zasięgiem swym będzie w stanie objąć nie tylko sam Radom, ale także i okoliczne gminy. Trafiające do niego odpady neutralizowane będą metodami naturalnymi – poddane zostaną kompostowaniu. Cały proces poprzedzony będzie bardzo dokładnym sortowaniem, ponieważ niezmiernie ważne jest, by odpady już u źródła pozbawiać elementów szkodliwych, a więc były by one zbierane selektywnie.

Biorąc pod uwagę powyższe spółka „RADKOM” w 2000 roku podjęła wysiłki zmierzające do uzyskania środków pomocowych z funduszu ISPA, który należał do tzw. instrumentów finansowych polityki przedakcesyjnej dla krajów ubiegających się o przystąpienie do Unii Europejskiej. W maju 2001 roku została wdrożona „Strategia dla utworzenia regionalnego systemu gospodarowania odpadami w Radomiu” mająca na celu zapewnienie zbieżności działań z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

W celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Radomia i regionu przeprowadzono różnorodne analizy przygotowawcze i opracowania studialne. Odbyło się szereg spotkań, dyskusji i wizji terenowych w celu sprecyzowania zakresu technicznego i finansowo-ekonomicznego koniecznych inwestycji. Konsekwencją tych działań było podpisanie Memorandum Finasowego.

Na mocy Memorandum Finansowego podpisanego 18.12.2002 r. pomiędzy Komisją Europejską a Rzeczpospolitą Polską, Gmina Miasta Radomia otrzymała pomoc finansową ze Środków Funduszu Spójności (dawnego przedakcesyjnego Funduszu ISPA) na realizację projektu kompleksowego systemu gospodarki odpadami.

System ten, tworzony w oparciu o budowany w Radomiu Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych będzie miał ponadlokalny charakter, a całkowity jego koszt został skalkulowany na kwotę 17.600.000 EURO.

Z uwagi na fakt, iż Unia Europejska współfinansuje tylko projekty, których realizacja ma szansę znacząco wpłynąć na rozwój gospodarczy. Ustalony na poziomie 65% kosztów kwalifikowanych udziału środków unijnych w radomskim projekcie, jest dowodem prawidłowej koncepcji rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska. Pozostałe 35% inwestycji stanowi udział własny Beneficjenta, dlatego, na mocy Porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Miasta Radomia, w dniu 10.10.2003r. podpisało umowę ze Spółką miejską PPUH „RADKOM” przekazując jako Inwestorowi uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność za realizację projektu.

Dbamy o czystsze i zdrowsze jutro mieszkańców, dlatego też, podejmujemy szereg działań związanych z ochroną środowiska naturalnego. Nasza działalność obejmuje wiele aspektów od technicznych poprzez organizacyjne, ekonomiczne aż po edukacyjno wychowawcze. Te ostatnie mają na celu swoiście rewolucyjną zmianę powszechnej mentalności społecznej, w zakresie gospodarowania i postępowania z odpadami.

Nie boimy się wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami. Dowodem tego jest opracowany w 1999 roku w Spółce dokument pod nazwą „Program przedsięwzięć dla wprowadzenia w Radomiu kompleksowej gospodarki odpadami”.

Nasze programy i działania