O SPÓŁCE RADKOM

PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. jest spółką miejską, w której 100% udziałów posiada Gmina Miasta Radomia.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych RADKOM Radom

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

Przedsiębiorstwo powstało 22 grudnia 1992 roku na bazie wyodrębnionej części majątku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomiu. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod nr 0000158960. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 80 073 500,00 zł.

Skład Zarządu:

 • Zbigniew Banaszkiewicz – Prezes Zarządu
 • Waldemar Kordziński– Wiceprezes Zarządu

Głównym zadaniem Spółki jest organizacja systemu gospodarki odpadami na terenie Radomia.

Spółka prowadzi działalność usługową w zakresie:

 • składowania i unieszkodliwiania odpadów stałych na składowisku komunalnym odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
 • badania struktury ilościowej i jakościowej odpadów,
 • organizacji gospodarki odpadami przemysłowymi,
 • czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych,
 • odgazowywania składowiska i instalacji utylizacji biogazu oraz przetwarzania go na energię elektryczną i cieplną w bioelektrowni,
 • kompleksowego systemu ważenia, ewidencji i komprymacji odpadów,
 • selektywnej zbiórki odpadów,
 • odzysku i obrotu odpadami,
 • edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Unia Europejska traktuje składowanie odpadów jako najgorsze rozwiązanie, dlatego podjęta została decyzja o budowie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych. Pozwoliło to miastu wzbogacić się o wysokiej klasy zakład utylizacji odpadów, który zasięgiem obejmuje nie tylko Radom, ale także i okoliczne gminy. Odpady neutralizowane są metodami naturalnymi – poddawane są kompostowaniu. Cały proces poprzedzony jest bardzo dokładnym sortowaniem, ponieważ niezmiernie ważne jest, by odpady już u źródła pozbawiać elementów szkodliwych, a więc są one zbierane selektywnie.

Spółka „RADKOM” w 2000 roku podjęła wysiłki zmierzające do uzyskania środków pomocowych z funduszu ISPA, który należał do tzw. instrumentów finansowych polityki przedakcesyjnej dla krajów ubiegających się o przystąpienie do Unii Europejskiej. W maju 2001 roku została wdrożona „Strategia dla utworzenia regionalnego systemu gospodarowania odpadami w Radomiu” mająca na celu zapewnienie zbieżności działań z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

W celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Radomia i regionu przeprowadzono różnorodne analizy przygotowawcze i opracowania studialne. Odbyło się szereg spotkań, dyskusji i wizji terenowych w celu sprecyzowania zakresu technicznego i finansowo-ekonomicznego koniecznych inwestycji. Konsekwencją tych działań było podpisanie Memorandum Finasowego.

Na mocy Memorandum Finansowego podpisanego 18 grudnia 2002 r. pomiędzy Komisją Europejską a Rzeczpospolitą Polską, Gmina Miasta Radomia otrzymała pomoc finansową ze Środków Funduszu Spójności (dawnego przedakcesyjnego Funduszu ISPA) na realizację projektu kompleksowego systemu gospodarki odpadami.

System ten, tworzony w oparciu o zbudowany w Radomiu Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych ma ponadlokalny charakter, a całkowity jego koszt został skalkulowany na kwotę 17.600.000 EURO.

Z uwagi na fakt, iż Unia Europejska współfinansuje tylko projekty, których realizacja ma szansę znacząco wpłynąć na rozwój gospodarczy, ustalony na poziomie 65% kosztów kwalifikowanych udziału środków unijnych w radomskim projekcie, jest dowodem prawidłowej koncepcji rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska. Pozostałe 35% inwestycji stanowi udział własny Beneficjenta, dlatego, na mocy Porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Miasta Radomia, w dniu 10 października 2003 r. podpisała umowę ze Spółką miejską PPUH „RADKOM”, przekazując jako Inwestorowi uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność za realizację projektu.

Dbamy o czystsze i zdrowsze jutro mieszkańców, dlatego też, podejmujemy szereg działań związanych z ochroną środowiska naturalnego. Nasza działalność obejmuje wiele aspektów od technicznych poprzez organizacyjne, ekonomiczne aż po edukacyjno-wychowawcze. Te ostatnie mają na celu swoiście rewolucyjną zmianę powszechnej mentalności społecznej, w zakresie gospodarowania i postępowania z odpadami.

Nie boimy się wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami. Dowodem tego jest opracowany w 1999 roku w Spółce dokument pod nazwą „Program przedsięwzięć dla wprowadzenia w Radomiu kompleksowej gospodarki odpadami”.

Nasze programy i działania