ZUOK Przetargi

10 października 2003 roku prezydent Radomia Zdzisław Marcinkowski podpisał z szefami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska umowę o Pełnomocnictwie podczas przetargów związanych z realizacją inwestycji ”Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu”, w ramach której przewidziane zostały trzy Kontrakty:

1. Kontrakt nr 01 (kontrakt ramowy) – przygotowanie dokumentów przetargowych

Data podpisania Kontraktu – 16 stycznia 2004 r.
Wykonawca – Kampsax International, Belgium
Data rozpoczęcia – 23 stycznia 2004 r.
Data zakończenia kontraktu – 21 czerwca 2005 r.
Wartość kontraktu: 185 807,00 EURO (udział FS: 120 774,55 EURO).
Wartość rozliczonego kontraktu: 179 607,00 EURO (udział FS: 116 744,55 EURO)

Przedmiotem Kontraktu było wykonanie dokumentacji przetargowej dla Kontraktu 02 i 03 na przedsięwzięcie „Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu”.

W kwietniu 2006 roku Beneficjent otrzymał końcowe rozliczenie i fakturę końcową od Wykonawcy. Kontrakt został zakończony i rozliczony.

2. Kontrakt nr 02 (Usługi) „Inżynier kontraktu i pomoc techniczna podczas realizacji Projektu”

Data podpisania Kontraktu – 13 grudnia 2005 r.
Wykonawca – Konsorcjum: FaberMaunsell Polska Sp. z o.o. – Lider, FaberMaunsell Ltd.
Data rozpoczęcia – 09 stycznia 2006 r.
Data zakończenia kontraktu – 31 grudnia 2007 r.
Wartość kontraktu: 388 853,00 EURO (udział FS: 252 754,45 EURO).

Przedmiotem Kontraktu było pełnienie funkcji Inżyniera na potrzeby Kontraktu nr 03 – „Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych” realizowanego zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC oraz pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z polskim Prawem Budowlanym i „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego” w ramach Projektu: „Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu”.

3. Kontrakt nr 03 (Roboty z Projektowaniem) „Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych”

Data podpisania Kontraktu – 13 grudnia 2005 r.
Wykonawca – Konsorcjum: Polimex-Mostostal S.A. – Lider, Sutco Polska Sp.z o.o.
Data rozpoczęcia – 09 stycznia 2006 r.
Data zakończenia kontraktu – 31 października 2007 r.
Wartość kontraktu: 16 598 141,00 EURO (udział FS: 10 788 791,65 EURO).

Przedmiotem Kontraktu była Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) w ramach Projektu ”Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu”. Projekt zawierał:

 1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym w szczególności kompletnego projektu budowlanego oraz dokumentacji geologicznej, projektów wykonawczych, przedmiaru robót, zbiorczego zestawienia kosztów, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu organizacji placu budowy, projektu organizacji robót, raportu (raportów) o oddziaływaniu na środowisko, dokumentacji i opracowań związanych z monitoringiem środowiska.
 2. Wykonanie niezbędnych badań terenowych.
 3. Dokonanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień technicznych i formalno – prawnych.
 4. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz dziennika budowy.
 5. Wykonanie robót budowlano – montażowych.
 6. Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia ZUOK.
 7. Wykonanie pozostałego zakresu prac.
 8. Opracowanie dokumentacji rozruchowej i eksploatacyjnej.
 9. Przeprowadzenie rozruchu technologicznego.
 10. Przeszkolenie przyszłych pracowników ZUOK.
 11. Opracowanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie ZUOK.
 12. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 13. Przeprowadzenie prób eksploatacyjnych.
 14. Wykonanie i zatwierdzenie analizy porealizacyjnej o oddziaływaniu na środowisko.
 15. Wszelkich innych, a niewymienionych wyżej prac koniecznych dla użytkowania ZUOK, zgodnie obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem i programem użytkowym, oraz ukończenie wszystkich Robót i usunięcie w nich wszelkich wad zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i warunkami kontraktowymi FIDIC.

23 stycznia 2004 r. odbyło się pierwsze spotkanie robocze z wyłonionym Konsultantem oraz Koordynatorem Projektu z ramienia NFOŚiGW, którego tematem było omówienie wstępnych założeń, dokumentów i analiz potrzebnych do przygotowania Dokumentacji Przetargowej dla Kontraktu na Roboty.

18 lutego 2004 r. Gmina Miasta Radom zorganizowała w Resursie Obywatelskiej w Radomiu konferencję dotyczącą gospodarki odpadami, na którą zaproszono przedstawicieli samorządów Ziemi Radomskiej. Integralną jej częścią było wystąpienie zastępcy Prezydenta Miasta Radomia Józefa Nity, w którym poruszone zostały m.in. istotne aspekty planowanej inwestycji, jak również cele i kierunki działań określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego.

13 grudnia 2005 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umów z Wykonawcami Kontraktu nr 02 (FaberMaunsell) i Kontraktu nr 03 (Polimex Mostostal i SUTCO).

Nasze programy i działania