Zbiórka zużytego elektrosprzętu

Za zorganizowanie systemu zbiorki odpadów komunalnych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych) odpowiedzialna jest Gmina Miasta Radomia.

W ramach gminnego systemu odbioru odpadów mieszkańcy Radomia mogą Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE) dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczącego się w Radomiu przy ul. Witosa 96.

Informacje nt. zasad postępowania ze ZSEE powstającym w gospodarstwach domowych znajdują się na stronie Gminy Miasta Radomia.

Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE) obejmuje popsute, nieużywane, niepotrzebne urządzenia i narzędzia elektryczne i elektroniczne, działające na prąd lub baterie (charakterystyka elektroodpadów).

Elektrośmieci należy zbierać selektywnie i nie można ich łączyć z innymi odpadami. Zasady zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego określone są w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych mieszkaniec Radomia może:

  • wyrzucić do czerwonych pojemników ustawionych na terenie Radomia (elektrosprzęt do 50 cm) (lokalizacja pojemników);
  • oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
  • oddać do punktów sprzedaży, o ile oddawany sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt kupowany np. stara pralka za pralkę nową;
  • oddać do punktów serwisowych, w przypadkach, gdy naprawa przyjętego do tych punktów sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa jest dla niego nieopłacalna.

Dodatkowo placówki handlowe, prowadzące sprzedaż sprzętów elektrycznych i elektronicznych dla gospodarstw domowych na powierzchni co najmniej 400m2, zobowiązane są do nieodpłatnego przyjmowania drobnego zużytego sprzętu, bez konieczności zakupu nowego.

Nasze programy i działania