Odpady medyczne

PPUH RADKOM Sp. z o.o. odbiera odpady medyczne z gabinetów lekarskich na podstawie zawartych umów.

Powstające w gabinetach lekarskich odpady medyczne odbierane są według ustalonego harmonogramu, a także na każdorazowe, pisemne bądź telefoniczne zgłoszenie, jednak co najmniej jeden raz w każdym miesiącu kalendarzowym.

Odpady transportowane są specjalistycznym pojazdem i następnie magazynowane selektywnie, w przystosowanej do tego chłodni kontenerowej.

Komora posiada wymagane wyposażenie techniczne i zabezpieczona jest przed dostępem osób nieupoważnionych. Ustawiona jest w komorze B Rotacyjnego Magazynu Odpadów Niebezpiecznych i Innych Niż Niebezpieczne. Po zebraniu partii odpadów przekazywane są one firmie zewnętrznej celem utylizacji.

Po każdorazowym usunięciu odpadów chłodnia jest poddawana dezynfekcji, a następnie umyta przy zastosowaniu bezpiecznych i dopuszczonych do tego celu środków.

Nasze programy i działania