PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 • Lokalizacja: Radom, ul. Witosa 96
 •  Prowadzący: PPUH RADKOM Sp. z o.o., ul. Witosa 94, 26-600 Radom
 •  Telefon: (48) 380-20-58, e-mail: radkom@radkom.com.pl
 •  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 10 – 18, sobota 8 – 16

Zasady przyjmowania odpadów do PSZOK

ZASADY PRZYJMOWANIA ODPADÓW
 do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
w Radomiu

 1. Niniejsze zasady określają sposób przyjmowania odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Radomiu przy ul. Witosa 96, zwanego dalej PSZOK, pochodzących z gospodarstw domowych na terenie Gminy Miasta Radomia.
 2. PSZOK czynny jest (z wyłączeniem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach:
  – od poniedziałku do piątku w godz. 1000 – 1800
  – w soboty w godz. 800 – 1600
 3. Z usług świadczonych przez PSZOK mogą korzystać mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta Radomia, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Odpady do PSZOK przyjmowane będą po zważeniu na legalizowanej wadze o dopuszczalnym obciążeniu 10 Mg. Odpady do PSZOK mogą być dostarczane pojazdami, których masa razem z ładunkiem nie przekracza 10 Mg i których maksymalne wymiary zewnętrzne nie przekraczają 2,5 m x 6 m. Jeżeli w ocenie pracownika PSZOK pojazd łącznie z ładunkiem może mieć masę powyżej 10 Mg lub wymiary zewnętrzne przekraczają wyżej wymienione to pojazd taki nie zostanie wpuszczony na wagę.
 5. Kierowcy poruszający się pojazdami na terenie PSZOK zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnie zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników PSZOK. Na terenie PSZOK obowiązuje ograniczenie prędkości pojazdów 5 km/h.
 6. Przez mieszkańca nieruchomości rozumie się też:
  – właściciela, współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,
  – spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty mieszkaniowe w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokalu.
 7. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie odpady posegregowane, bez zanieczyszczeń, dostarczane w sposób umożliwiający ich selektywne gromadzenie zgodnie z poniższymi kategoriami. W przypadku dostarczenia odpadów w workach, należy opróżnić zawartość worka do właściwego pojemnika.
  Do PSZOK przyjmowane są następujące odpady komunalne:
  1/ papier,
  2/ szkło,
  3/ metale,
  4/ tworzywa sztuczne,
  5/ opakowania wielomateriałowe,
  6/ bioodpady,
  7/ popioły z palenisk domowych,
  8/ meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  9/ odpady niebezpieczne,
  10/ przeterminowane leki i chemikalia,
  11/ odpady powstające w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, niekwalifikujące się do odpadów medycznych,
  12/ zużyte baterie i akumulatory,
  13/ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  14/ zużyte opony rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej,
  15/ odpady budowlane i rozbiórkowe, przez które rozumie się odpady wytworzone przez mieszkańców z gospodarstw domowych.
 • Dostarczane do PSZOK odpady „płynne” przyjmowane są w szczelnych
  ( niecieknących) opakowaniach.
 • Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są luzem. Odpady te należy wysypać z worków lub innych opakowań i umieścić we wskazanym przez pracownika PSZOK kontenerze.
 • Odpady powstające w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, niekwalifikujące się do odpadów medycznych, należy dostarczać w zamkniętych opakowaniach.
 • W przypadku odpadów pochodzących z budowy lub remontu należy bezwzględnie odpowiednio je posortować. Odpady nieodpowiednio posortowane (zawierające nieodpowiednie frakcje i w znacznym stopniu zanieczyszczone innymi odpadami) nie będą przyjmowane do PSZOK.
 • Zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego mogą również zawierać odpady  wykonane z warstwowych pokryć ceramicznych (glazura, gres), odpady ceramiki sanitarnej oraz inne odpady pozbawione składu i właściwości niebezpiecznych. Nie dopuszcza się zawartości materiałów izolacyjnych (wełna mineralna, styropian, folia budowlana), elementów hydraulicznych, w tym rur niezależnie od materiału z jakiego zostały wykonane oraz elementów wyposażenia wykonanych z żywic epoksydowych i akrylu. Frakcja nie może zawierać również odpadów o rozmiarach przekraczających możliwości przyjęcia do PSZOK, w tym m.in. betonowych słupów energetycznych i fragmentów ścian żelbetonowych. Zanieczyszczenia odpadami niebędącymi odpadami z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nie mogą przekraczać 5% objętości dostarczonych odpadów. Odpady nie mogą zawierać: odpadów niebezpiecznych, butelek typu PET, opakowań po chemii gospodarczej, szkła butelkowego i opakowaniowego, worków po materiałach budowlanych, wiaderek po cemencie i farbach, wykładzin i dywanów a także odpadów komunalnych i biodegradowalnych.
 • Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu mogą zawierać zmieszane odpady budowlane niezawierające odpadów o niebezpiecznych właściwościach i składzie. W skład tych odpadów mogą wchodzić różnego rodzaju mineralne odpady z budowy i remontów oraz fragmenty wyposażenia, w tym gruz bez względu na rodzaj, ceramika sanitarna, materiały izolacyjne (wełna mineralna, styropian, folia budowlana) materiały hydrauliczne, szkło okienne wraz z ramami, itp.. Całkowicie zabroniona jest w tych odpadach zawartość azbestu. Frakcja nie może zawierać również odpadów o rozmiarach przekraczających możliwości przyjęcia do  PSZOK, w tym m.in. betonowych słupów energetycznych i fragmentów ścian żelbetonowych. Zanieczyszczenia w postaci styropianu, wełny mineralnej i szkła nie mogą przekraczać 5% objętości dostarczonych odpadów. Odpady nie mogą zawierać: odpadów niebezpiecznych, butelek typu PET, opakowań po chemii gospodarczej, szkła butelkowego i opakowaniowego, a także odpadów komunalnych i biodegradowalnych.
 1. W PSZOK nie są przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej, w tym odpady budowlane i rozbiórkowe, biodegradowalne i wielkogabarytowe wytworzone w związku ze świadczeniem usług remontowo – budowlanych, pielęgnacji terenów zieleni i sprzątania realizowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, do których mają zastosowanie odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
 2. Dostarczający odpady do PSZOK zobowiązani są do:
  1/ zapoznania się i postępowania zgodnie z niniejszymi  Zasadami,
  2/ zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia i przestrzegania zakazu palenia,
  3/ zastosowania się do poleceń pracowników obsługi PSZOK,
  4/ wskazania adres nieruchomości z której pochodzą odpady,
  5/ rozładowania odpadów i umieszczania ich w pojemnikach, kontenerach lub miejscach przeznaczonych dla danego rodzaju odpadu, wskazanych przez pracownika PSZOK,
  6/ utrzymania czystości i porządku w miejscu rozładunku, a w przypadku zanieczyszczenia terenu jego oczyszczenia po zakończonym rozładunku,
  7/ natychmiastowego zabrania i zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa posiadanych odpadów, w przypadku odmowy ich przyjęcia.
 1. Pracownicy obsługujący PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia odpadów jeżeli:
  1/ ich rodzaj i ilość wskazuje, że nie powstały w gospodarstwie domowym,
  2/ nie zostały posegregowane, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia,
  3/ nie zostały odpowiednio zabezpieczone,
  4/ odpady znajdują się w opakowaniach nieszczelnych i uszkodzonych, nieposiadających oryginalnej etykiety, która umożliwia ich identyfikację chyba, że brak etykiety nie przeszkodzi w rozpoznaniu rodzaju odpadu.
  W przypadku odmowy przyjęcia odpadów pracownicy obsługi PSZOK sporządzają notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentację fotograficzną.
 1. Dostarczane do PSZOK odpady podlegają ważeniu. Na terenie PSZOK zainstalowane są dwie wagi (wjazdowa i wyjazdowa). Wjazd i zjazd z wagi może być wykonany wyłącznie po otwarciu szlabanu. Ruchem pojazdów na wagach (otwieraniem szlabanów) kierują pracownicy PSZOK. W przypadku dostarczenia jednym pojazdem odpadów  różnych rodzajów, pojazd ważony jest wielokrotnie, po rozładowaniu każdego rodzaju odpadu. W uzasadnionych przypadkach ważenie odpadów wykonywane jest przez pracowników PSZOK na ręcznej wadze o udźwigu do 30 kg.
 2. Pracownicy PSZOK prowadzą ewidencję zbieranych w PSZOK i zagospodarowanych odpadów. Pracownicy PSZOK ewidencjonują dostarczone do PSZOK odpady w prowadzonym przez Urząd Miejski w Radomiu portalu ekstranetowym programu „Odpady w Gminie”. W programie tym pracownicy PSZOK weryfikują czy z nieruchomości z której dostarczone są odpady wnoszona jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Wszelkie informacje dotyczące pracy PSZOK udzielane są pod numerem telefonu: (48) 380 20 58,
 4. Nadzór nad PSZOK sprawuje Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30.
  Przypadki niewłaściwego świadczenia usługi przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30:
  1/ pisemnie;
  2/ telefonicznie  – nr infolinii 48/ 36 20 599, 48/36 20 900, 48/36 20 495;
  3/ elektronicznie na adres email: odpady@umradom.pl;
  4/ poprzez aplikację mobilną Evenio.

 

 

Nasze programy i działania