PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 • Lokalizacja: Radom, ul. Witosa 96
 •  Prowadzący: PPUH RADKOM Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom
 •  Telefon: (48) 380-20-58, e-mail: radkom@radkom.com.pl
 •  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 10 – 18, sobota 8 – 16

Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Radomia, objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunlanymi.

W PSZOK odbierane są w każdej ilości dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, następujące odpady:

 • papier;
 • szkło;
 • metale;
 • tworzywa sztuczne;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • bioodpady;
 • popiół i żużel z palenisk domowych;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • odpady niebezpieczne;
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • odpady powstające w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, niekwalifikujące się do odpadów medycznych;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • zużyte opony rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe.

Dostarczane do PSZOK chemikalia przyjmowane będą w szczelnych (niecieknących) opakowaniach.

Odpady powstające w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, niekwalifikujące się do odpadów medycznych należy dostarczać do PSZOK zabezpieczone przed otwarciem.

W PSZOK nie są przyjmowane odpady z działalności gospodarczej, w tym odpady budowlane i rozbiórkowe, zielone, wielkogabarytowe, wytworzone w związku ze świadczeniem usług remontowo – budowlanych, pielęgnacji terenów zieleni, sprzątania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, do których zastosowanie mają odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

Dostarczane do PSZOK odpady podlegają ewidencji.

Pracownicy obsługujący PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia odpadów, wyżej wymienionych odpadów, jeżeli:

 • ich ilość lub rodzaj wskazują, że nie powstały one w gospodarstwie domowym;
 • nie zostały posegregowane, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia;
 • nie zostały odpowiednio zabezpieczone.

Właściciele nieruchomości dostarczający odpady komunalne do PSZOK zobowiązani są do:

 • wskazania adresu nieruchomości, z której pochodzą dostarczone odpady;
 • rozładowania odpadów i ich umieszczenia w pojemnikach przeznaczonych dla danego rodzaju odpadu lub innych miejscach wskazanych przez pracowników obsługi PSZOK (w przypadku bioodpadów, w pojemnikach należy umieszczać sam odpad bez worków, w których został dostarczony do PSZOK);
 • w przypadku dostarczenia chemikaliów bez opakowania zawierającego opis pozwalający na identyfikację odpadu, wskazania charakterystyki dostarczonego odpadu;
 • natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa dostarczonych odpadów, w przypadku odmowy ich przyjęcia.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy zgłaszać do Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30:

Zgłoszenia w/w nieprawidłowości należy dokonać nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia realizacji usługi. Przyjmowane będą zgłoszenia zawierające dane niezbędne do ich weryfikacji, tj. imię i nazwisko zgłaszającego, adres nieruchomości, której dotyczy reklamacja oraz datę i opis zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji. Zgłaszający może przedstawić inne dowody potwierdzające niewłaściwe świadczenie usługi.

PSZOK Radom

Nasze programy i działania