Monitoring składowiska

Składowisko prowadzone na terenie PPUH RADKOM Sp. z o.o. jest monitorowane.

Monitoring realizowany jest zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów oraz Decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Monitoring składowiska w fazie eksploatacji obejmuje:

 • badanie poziomu i składu wód podziemnych;
 • badanie wielkości przepływu i składu wód powierzchniowych;
 • badanie składu wód odciekowych;
 • badanie składu gazu składowiskowego oraz ilości utylizowanego biogazu;
 • badanie opadu atmosferycznego;
 • badanie przebiegu osiadania składowiska;
 • badanie struktury i masy składowanych odpadów.

W rejonie składowiska prowadzony jest monitoring wód podziemnych dla dwóch poziomów wodonośnych: poziomu czwartorzędowego i poziomu kredowego.

Czwartorzędowy poziom wodonośny:

 • piezometry: P-1, P-2, P-5, P-6, P-7 zlokalizowane w otoczeniu składowiska;
 • studnia kopana nr 42 przy ul. Stepowej 25 (St. Nr 42 ).

Kredowy poziom wodonośny:

 • ujęcie w Lesiowie – studnia ½ L (St. Nr ½ L);
 • studnia wiercona nr 3 Silikaty (St. Nr 3);
 • studnia wiercona nr 4 Elektrociepłownia (St. Nr 4).

W odległości ok. 1000 m od składowiska przepływa rzeka Mleczna. W celu kontroli wód powierzchniowych wyznaczono dwa punkty pomiarowe, odległe od siebie o 500 m, zlokalizowane przed i za składowiskiem (odpowiednio PK-1 oraz PK-2).

Próbki do badania składu wód odciekowych pobierane są na przepompowni odcieków zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska. Próbka odcieku pobierana jest z rejonu przepompowni składowiska odpadów Radom-Wincentów.

W pobranych próbkach wody badane są następujące parametry wskaźnikowe:

 • temperatura wody, przewodność, odczyn pH, ogólny węgiel organiczny OWO, chlorki, fenole, żelazo ogólne, chrom Cr+6, miedź, cynk, ołów, kadm, nikiel, rtęć oraz
 • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA.

Badania wykonywane są co kwartał przez akredytowane laboratorium. Ważną część monitoringu stanowi kontrola gazu składowiskowego, jego ilość oraz skład, w tym zawartość metanu CH4, dwutlenku węgla CO2 oraz tlenu O2 badana jest 1 raz w miesiącu.

Wyniki pomiaru opadu atmosferycznego opracowywane są przez Stację Meteorologiczną w Kozienicach. Badanie masy i struktury składowanych odpadów prowadzone jest na bieżąco.

Wszystkie odpady dostarczane na składowisko są ewidencjonowane pod względem ilościowym i rodzajowym. Do ewidencji odpadów służy system wagowo-komputerowy.

Składowanie odpadów prowadzone jest metodą poziomą. Każda dwumetrowa warstwa odpadów po zagęszczeniu przykrywana jest warstwą izolacyjną pośrednią o maksymalnej grubości do 25 cm.

Przyrost objętości odpadów, powierzchnia, osiadanie składowiska oraz stateczność jego zboczy monitorowany jest metodami geotechnicznymi i geodezyjnymi w oparciu o ustalone repery. Prace te wykonywane są przez firmę geodezyjną.

Wszystkie badania monitroringowe składowiska udokumentowane są raportami, które służą do analizy wpływu składowiska na otaczające go środowisko naturalne.

Nasze programy i działania