Dokumenty do umowy

  1. KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON – kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem.
  2. Wymagane dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553) – Załączniki Nr 4 do Rozporządzenia.

Informacje dodatkowe:

  • Kod i nazwa odpadu wraz z krótką charakterystyką, która jest niezbędna w celu stwierdzenia czy występuje konieczność wykonania analizy fizykochemicznej;
  • Przewidywane ilości odpadów w ciągu roku.

Nasze programy i działania