Wymagania dla dostawców odpadów

Dokumenty i informacje wymagane do zawarcia umowy na zagospodarowanie odpadów w instalacjach przetwarzania odpadów

DOKUMENTY

  1. Zaświadczenie o wpisie do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, na której firma prowadzi przedmiotową działalność, wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, należącego do południowego regionu gospodarki odpadami.
  2. Wpis do rejestru podmiotów prowadzonego przez Marszałka Województwa (BDO).
  3. Decyzja administracyjna instalacji, z której pochodzić będą pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości.
  4. Odpis z Rejestru przedsiębiorców, KRS lub wpisu do CEiDG.
  5. Podstawowa charakterystyka odpadu i badania stwierdzającego, że odpad spełnia kryteria dopuszczenia do składowania, zgodnie z Ustawą o odpadach oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach.

Powyższe dokumenty należy przedstawić w formie kopii. W przypadku podstawowej charakterystyki odpadu należy złożyć oryginał dokumentu.

INFORMACJE

  1.  Rodzaj i ilość poszczególnych odpadów przewidywanych do dostarczenia w skali rocznej [Mg].
  2. Rodzaj i ilość poszczególnych odpadów przewidywanych do dostarczenia w skali miesięcznej [Mg].
  3. Rodzaj i maksymalna ilość przewidywanych do dostarczenia odpadów w skali dobowej [Mg] – dotyczy odpadów o kodzie 20 03 01.
  4. Wskazanie instalacji, z której pochodzić będą pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości.

Nasze programy i działania