Wymagania dla dostawców odpadów

DOKUMENTY  I INFORMACJE
WYMAGANE  DO ZAWARCIA  UMOWY  WSPÓŁPRACY

DOKUMENTY

 1. Zaświadczenie o wpisie do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy na której firma prowadzi przedmiotową działalność, wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, należącego do radomskiego regionu gospodarki odpadami, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017, z uwzględnieniem lat 2018-2023.
 2. Decyzja administracyjna zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów lub wpis do rejestru podmiotów prowadzonego przez Marszałka województwa.
 3. Decyzja administracyjna instalacji, z której pochodzić będą pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości.
 4. Odpis aktualny z Rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Krajowy Rejestr Sądowy.
 5. NIP.
 6. REGON.
 7. Podstawowa charakterystyka odpadu i test zgodności, stwierdzające że odpad spełnia kryteria dopuszczenia do składowania, zgodnie z Ustawą o odpadach oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku danego typu.

Wyżej wymienione dokumenty (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) w przypadku podstawowej charakterystyki odpadu (oryginał).

INFORMACJE

 1.  Rodzaj i ilość poszczególnych odpadów przewidywanych do dostarczenia w skali rocznej [Mg].
 2. Rodzaj i ilość poszczególnych odpadów przewidywanych do dostarczenia w skali miesięcznej [Mg].
 3. Rodzaj i maksymalna ilość przewidywanych do dostarczenia odpadów w skali dobowej [Mg] – dotyczy odpadów o kodzie 20 03 01.
 4. Wskazanie instalacji, z której pochodzić będą pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości.

Nasze programy i działania