Zadania i cele

Szczegółowe cele i zadania zgodne z polityką środowiskową ustalone w PPUH RADKOM Sp. z o.o. w Radomiu w „Programie Zarządzania Środowiskowego” to przede wszystkim ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Zadania do realizacji celu:

  • zwiększenie stopnia odzysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych na linii segregacji ZUOK;
  • zwiększenie przepustowości poprzez modernizację i rozbudowę linii segregacji ZUOK;
  • prowadzenie odzysku frakcji biodegradowalnej w kompostowni ZUOK;
  • produkcja wysokiej jakości komponentu do paliwa alternatywnego RDF;
  • budowa linii produkcji paliwa RDF.

Nasze programy i działania