Aspekty środowiskowe

Meritum systemu zarządzania środowiskowego jest identyfikacja aspektów środowiskowych w Spółce, ich ocena i wyznaczenie tzw. aspektów znaczących, które są podstawą do wyznaczenia celów środowiskowych. Ocena i kwalifikacja aspektów środowiskowych dokonywana jest przy współudziale kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych.

Podczas identyfikacji aspektów uwzględniane są aspekty bezpośrednie, na które Spółka może wpływać i sprawuje bezpośrednią kontrolę oraz pośrednie tj. wynikające z relacji ze stronami zewnętrznymi, na które Spółka może mieć wpływ pośredni.

Aspekty środowiskowe identyfikowane są w podziale na procesy. Określając bezpośrednie aspekty środowiskowe brane są pod uwagę:

 • emisje do powietrza;
 • uwolnienia do wody i gleby;
 • zużycie surowców i zasobów naturalnych, w tym energii;
 • zapobieganie powstawaniu, recykling, ponowne użycie, transport i zagospodarowanie odpadów ;
 • wytwarzanie odpadów;
 • oddziaływanie na osób pracujących dla lub w imieniu Spółki oraz problemy lokalne (emisja hałasu, odorów, drgań, pył, efekt wizualny);
 • zajęcie przestrzeni;
 • zagrożenia związane z awariami środowiskowymi i wpływów wynikających lub mogących wynikać ze skutków wydarzeń, wypadków i potencjalnych sytuacji awaryjnych.

Pośrednie aspekty środowiskowe obejmują:

 • wpływ dostawców i podwykonawców oraz ich praktyki środowiskowe;
 • zagadnienia dotyczące posiadanych i stosowanych maszyn, urządzeń itp.
 • świadomość proekologiczna społeczeństwa.

Po zidentyfikowaniu aspektów środowiskowych dokonywana jest ich ocena metodą szacowania ryzyka „RISK – Score”.

Za bezpośrednie znaczące aspekty środowiskowe uznano:

 • Emisja do powietrza substancji toksycznych oraz zagrożenie życia i zdrowia w wyniku pożaru składowiska odpadów/ rotacyjnego magazynu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne/ ZUOK;
 • Emisja spalin do powietrza
 • Odbiór i transport odpadów komunalnych;
 • Wytwarzanie odcieków;
 • Uszkodzenie uszczelnienia składowiska;
 • Utrata drożności drenażu odcieków składowiska;
 • Podtopienie składowiska odpadów, utrata stateczności obwałowań i skarp;
 • Rodzaje i ilości przyjętych odpadów do Rotacyjnego magazynu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne;
 • Rodzaje i ilości  przyjętych odpadów do ZUOK;
 • Rodzaje i ilości  przyjętych odpadów na składowisko odpadów.

Oprócz aspektów oddziaływających w sposób negatywny zidentyfikowano także aspekty pozytywne:

 • Pozyskiwanie (odzysk)  surowców wtórnych
 • Odzysk odpadów – kompostowanie. Produkcja komponentu do paliwa alternatywnego RDF/ paliwa alternatywnego RDF

W Spółce zidentyfikowano również aspekty znaczące pośrednie, czyli takie, które wynikają

z relacji ze stronami trzecimi, na które możemy wpływać do pewnego stopnia i są to:

 • Emisje do środowiska w związku z wykonywanymi pracami.

Nasze programy i działania