2007 KONKURS „MASKOTKA ZUOK”

REGULAMIN KONKURSU
„MASKOTKA ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH”

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o., dalej zwane „Organizatorem”.
 2. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta Radomia,
  bez ograniczeń wiekowych.

II Zasady konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie projektu maskotki odwołującej się do zakresu działania Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, czyli do prowadzenia gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem ich selektywnej zbiórki.
 2. Ocenie podlegać będą wszystkie prace:
  – nadesłane pocztą na adres:
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom z dopiskiem: Maskotka ZUOK-u,
  – lub złożone w siedzibie Spółki.
 3. Prace winny być podpisane, poprzez podanie danych teleadresowych uczestnika Konkursu. Prace bez podpisu nie będą klasyfikowane.
 4. Uczestnictwo w Konkursie i przesłanie lub złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z:
  – wyrażeniem zgody na stałe wykorzystywanie projektu w celu promocji Spółki, ZUOK-U oraz całego zakresu ich prac i działalności.
  wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ul.Witosa 76, w celu przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Maskotka Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych”. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.

  1. Prawa autorskie wykonawców dostarczonych na konkurs prac przechodzą na organizatora konkursu. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji, wykorzystywania i przetwarzania w/w prac.
 5. Prace konkursowe mogą być przygotowane w dowolnej formie (rysunku, grafiki, pracy
  – modelu przestrzennego, gotowej maskotki itd.).
 6. Czas trwania Konkursu
  Prace należy przesyłać na adres Organizatora lub składać w jego siedzibie do dnia 30 listopada 2007r. włącznie. W przypadku prac przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
 7. Prace konkursowe oceni i laureatów wyłoni Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 8. Rozstrzygniecie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 14.12.2007r.
 9. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora www.radkom.com.pl, oraz w mediach lokalnych.

III Nagrody

 1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora nagrodzi autorów najciekawszych projektów maskotki następującymi nagrodami:
  I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 500 zł (netto)
  II miejsce – odtwarzacz DVD
  III miejsce – gadżety firmowe „RADKOM”.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości nagrodzonych miejsc.

IV Postanowienia końcowe

 1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.radkom.com.pl.
 2. Konkurs ogłoszony zostanie w lokalnych mediach.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 4. Dodatkowych informacji udziela Zespół Marketingu Organizatora tel. 048/3332324 wew. 51.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie
życząc uczestnikom przyjemnej zabawy !!!

Nasze programy i działania