ZUOK Przetargi

10.10.2003 r. – prezydent Radomia Zdzisław Marcinkowski podpisał z szefami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska umowę o Pełnomocnictwie podczas przetargów związanych z realizacją inwestycji – ”Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu”, w ramach której przewidziane zostały trzy Kontrakty:

1. Kontrakt nr 01 (kontrakt ramowy) – przygotowanie dokumentów przetargowych.

Data podpisania Kontraktu – 16.01.2004 r.
Wykonawca – Kampsax International, Belgium
Data rozpoczęcia – 23.01.2004 r.
Data zakończenia kontraktu – 21.06.2005 r.
Wartość kontraktu: 185 807,00 EUR (udział FS: 120 774,55 EUR).
Wartość rozliczonego kontraktu: 179 607,00 EUR(udział FS:116 744,55 EUR)

Przedmiotem niniejszego Kontraktu jest wykonanie dokumentacji przetargowej dla Kontraktu 02 i 03 na przedsięwzięcie zatytułowane: „Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu”.

W kwietniu 2006r. Beneficjent otrzymał końcowe rozliczenie i fakturę końcową od Wykonawcy.
Kontrakt został zakończony i rozliczony.

2. Kontrakt nr 02 (Usługi) „Inżynier kontraktu i pomoc techniczna podczas realizacji Projektu”.

Data podpisania Kontraktu – 13.12.2005 r.
Wykonawca – Konsorcjum: FaberMaunsell Polska Sp. z o.o. – Lider, FaberMaunsell Ltd.
Data rozpoczęcia – 09.01.2006 r.
Data zakończenia kontraktu – 31.12.2007 r.
Wartość kontraktu: 388 853,00 EUR (udział FS: 252 754,45 EUR).

Przedmiotem niniejszego Kontraktu jest pełnienie funkcji Inżyniera na potrzeby Kontraktu nr 03 – „Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych” realizowanego zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC, oraz pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z polskim Prawem Budowlanym i „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego” w ramach Projektu: „Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu”.

3. Kontrakt nr 03 (Roboty z Projektowaniem) „Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych”.

Data podpisania Kontraktu – 13.12.2005 r.
Wykonawca – Konsorcjum: Polimex-Mostostal S.A. – Lider, Sutco Polska Sp.z o.o.
Data rozpoczęcia – 09.01.2006 r.
Data zakończenia kontraktu – 31.10.2007 r.
Wartość kontraktu: 16 598 141,00 EUR (udział FS: 10 788 791,65 EUR).

Przedmiotem niniejszego Kontraktu jest Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) w ramach Projektu -”Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu”, a w tym:

 1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym w szczególności: kompletnego projektu budowlanego oraz dokumentacji geologicznej, projektów wykonawczych, przedmiaru robót, zbiorczego zestawienia kosztów, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu organizacji placu budowy, projektu organizacji robót, raportu (raportów) o oddziaływaniu na środowisko, dokumentacji i opracowań związanych z monitoringiem środowiska.
 2. Wykonanie niezbędnych badań terenowych,
 3. Dokonanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień technicznych i formalno – prawnych,
 4. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz dziennika budowy,
 5. Wykonanie robót budowlano – montażowych,
 6. Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia ZUOK,
 7. Wykonanie pozostałego zakresu prac,
 8. Opracowanie dokumentacji rozruchowej i eksploatacyjnej,
 9. Przeprowadzenie rozruchu technologicznego,
 10. Przeszkolenie przyszłych pracowników ZUOK,
 11. Opracowanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie ZUOK,
 12. Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
 13. Przeprowadzenie prób eksploatacyjnych,
 14. Wykonanie i zatwierdzenie analizy porealizacyjnej o oddziaływaniu na środowisko,
 15. Wszelkich innych, a niewymienionych wyżej prac koniecznych dla użytkowania ZUOK, zgodnie obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem i programem użytkowym, oraz ukończenie wszystkich Robót i usunięcie w nich wszelkich wad zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i warunkami kontraktowymi FIDIC.

Nasze programy i działania