Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu

Wszystkie korzyści , które płyną z Funduszu przedakcesyjnego ISPA/Fundusz Spójności rozbudziły nadzieję na skuteczniejsze rozwiązywanie problemów związanych z ochroną środowiska w naszym państwie. Dlatego też, gdy pojawiła się szansa aby z tego Funduszu skorzystał także Radom to w szybkim tempie przedłożony został wniosek gminy Radom o dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.

Projekt ten, przeszedł długą drogę , spełniając tym samym normy i standardy UE. Władze Miasta przygotowując projekt doskonale zdawały sobie sprawę z tego, że ISPA/Fundusz Spójności jest funduszem pomocowym i nawet znacząca pomoc UE nie rozwiąże wszystkich radomskich problemów z odpadami, a jedynie może ułatwić ich rozwiązanie. Dlatego też, jeszcze przed sformułowaniem wniosku do KE został zaprogramowany dla Radomia Kompleksowy System Gospodarowania Odpadami, którego tylko częścią (ogniwem) jest Z.U.O.K.

Komisja Europejska przyznała samorządowi Radomia dotację na realizację projektu kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,co przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii. Jednocześnie członkowie komisji uznali ekologiczny program Radomia za najlepszy w Polsce, doceniając tym samym ogromny wkład ludzi przygotowujących projekt i kompletujących dokumentację.

zuok - zdjęcie z góry(małe)

Zgodnie z podpisanym Memorandum w grudniu 2002r. pomiędzy  Komisją Europejską a rządem Rzeczpospolitej Polskiej proporcja, która została ustalona na realizację zadania wynosi 65% ogólnej sumy wydatków kwalifikowanych. Zostało to określone w planie finansowania. Całkowity koszt inwestycji szacuje się na 19 mln 248 tysięcy euro z czego 17.600.000 euro stanowią koszty kwalifikowane, natomiast 11mln 440 tysięcy euro będzie pochodziło z unijnego Funduszu Spójności. Pozostała część wydatków stanowi udział własny Beneficjenta.

Pierwszym krokiem, jaki został wykonany po podpisaniu Memorandum było powołanie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 62/2003 z dnia 20.02.2003 r.  Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) w osobie Józefa Nity – Wiceprezydenta Miasta, oraz Jednostki Realizującej Projekt (PIU).

W ślad za tym poszło opracowanie procedur PIU dotyczące całości realizacji Projektu, schemat zarządzania Projektem, podział zadań i obowiązków, schemat podejmowania decyzji oraz 14.04.2003 r. podjęta została Uchwała kierunkowa Nr 137/2003 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie przedsięwzięć i kierunków działań dla wdrożenia w Radomiu nowoczesnej gospodarki odpadami.

Urząd Miejski, który jest beneficjentem unijnej dotacji, na mocy umowy Cesji podpisanej 10 października 2003 r, przekazał Spółce Miejskiej PPUH „RADKOM”jako Inwestorowi uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność za realizację inwestycji. To właśnie na terenie spółki do końca 2007 roku ma powstać Z.U.O.K.

Tego samego dnia – 10 października – prezydent Radomia Zdzisław Marcinkowski podpisał również z szefami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska umowę o Pełnomocnictwie podczas przetargów związanych z realizacją inwestycji.

Trzeba jednak zadać sobie pytanie po co to wszystko, jakie są cele tak olbrzymiego przedsięwzięcia a jakie płyną korzyści?

Otóż celem przedsięwzięcia jest stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Radomiu i regionie zgodnie z wymogami odpowiednich Dyrektyw Unii Europejskiej oraz wymaganiami polskiego prawodawstwa poprzez budowę nowych instalacji oraz ulepszanie obecnie prowadzonych działań.

Ze względu na wzrastający deficyt terenów pod składowanie odpadów jak i szybkie wyczerpywanie się pojemności czynnej składowiska niezbędne jest prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami, a w szczególności : maksymalny odzysk surowców wtórnych, ograniczenie do minimum ilości odpadów wymagających składowania oraz skuteczne wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych – odpadów niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwienia.

Kolejnym celem jest wyeliminowanie negatywnego wpływu odpadów na środowisko i ograniczenie ilości odpadów organicznych lokowanych na składowisku oraz ograniczenie wytwarzanych gazów cieplarnianych.

Planowana inwestycja jest zgodna z zasadami wyrażonymi w Partnerstwie dla Członkostwa i stanowi realizację priorytetów integracyjnych. Przedsięwzięcie to ograniczy negatywny wpływ na otaczające nas środowisko, jak również utoruje drogę do osiągnięcia zamierzonych celów.

Nasze programy i działania