RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuję, iż:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe RADKOM Sp. z o. o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji danego procesu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania procesu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
9) Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
10)  Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany

Nasze programy i działania