Odpady wielkogabarytowe

Za zorganizowanie systemu zbiorki odpadów komunalnych (w tym odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych) odpowiedzialna jest Gmina Miasta Radomia. W ramach gminnego systemu odbioru odpadów mieszkańcy Radomia mogą odpady wielkogabarytowe dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącego się w Radomiu przy ul. Witosa 96.

Informacje nt. zasad postępowania z odpadami wielkogabarytowymi powstającymi w gospodarstwach domowych: http://www.radom.pl/page/5190,odpady-wielkogabarytowe.html

Nasze programy i działania