Zbiórka odpadów

Obecnie przyjmuje się, że jednym z najważniejszych praw człowieka jest prawo do życia w czystym środowisku, dlatego rozwój musi odbywać się w sposób zaplanowany i zrównoważony. Oznacza to konieczność prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej, społecznej i bytowej w sposób nie prowadzący do dalszej degradacji środowiska naturalnego. W szczególności dotyczy to tematu gospodarowania odpadami.

Każdego dnia, każdy z nas: starszy i młodszy, przedsiębiorca i pracownik, kobieta i mężczyzna bierze czynny udział w specyficznym dziele ich tworzenia. To właśnie dzięki nam, mieszkańcom regionu radomskiego do śmietników średnio trafia około 550 ton odpadów dziennie. W przeciwieństwie do mieszkańców wsi, którzy mogą część wyprodukowanych przez siebie odpadów skompostować, my, mieszkańcy miasta, nie mamy takiej możliwości. Dlatego 100 procent naszych odpadów musi w całości trafić do odpowiednich pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z obowiązującym w Radomiu regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązani jesteśmy do podziału odpadów na mokre i suche. 

Odpady mokre to przede wszystkim odpady żywnościowe, pozostałości potraw i produktów spożywczych oraz resztki warzyw i owoców. Powinniśmy je wrzucać do pojemników lub kontenerów na zmieszane odpady komunalne.

Natomiast odpady suche takie jak tworzywa sztuczne, folie, papiery i tektury, metale oraz tetrapacki powinniśmy umieszczać w pojemnikach na odpady suche.

Nieodłącznym elementem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, prowadzonego w Radomiu  jest zbiórka opakowań szklanych. Do ich gromadzenia przygotowano, identyczne w całym mieście zielono – białe pojemniki.

Każdego dnia firmy zajmujące się odbiorem i transportem odpadów dostarczają do radomskiego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych niemal 550 ton odpadów. To naprawdę duża ilość.

A co dzieje się z już wytworzonymi i zebranymi odpadami? Firmy przewozowe, posiadające stosowne zezwolenia dostarczają je do Zakła­du Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu – Wincentowie, zajmującego się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów. Ten nowoczesny zakład wybudowano w Radomiu w latach 2006 do 2009. Celem inwestycji było stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Radomia i regionu radomskiego.

Nasze programy i działania