Regulamin składowiska

 1. Odpady na składowisko przyjmowane są:
  – od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 1800
  – w soboty od godziny 700 do 1500,
  – niedziele i święta-nieczynne.
  W szczególnych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu z prezesem zarządu dopuszcza się inne godziny przyjęć odpadów.
 2. Na składowisku przyjmowane są odpady zgodnie uzyskanymi decyzjami prezydenta miasta.
 3. Przywożone odpady muszą być sklasyfikowane zważone i wycenione przez zespół klasyfikujący odpady.
 4. Rozładunek pojazdów z odpadami odbywa się na działkach roboczych.
 5. Ruch pojazdów odbywać się może tylko po wyznaczonych drogach dojazdowych do działek roboczych.
 6. Kierowanie ruchem pojazdów powierza się upoważnionemu pracownikowi składowiska.
 7. Przebywający na składowisku muszą stosować się do poleceń kierownika składowiska.
 8. Opuszczanie terenu składowiska przez pojazdy, które dostarczyły odpady obowiązkowo musi przebiegać drogą wyjazdową (przez brodzik dezynfekcyjny).
 9. W czasie godzin pracy na składowisku mogą przebywać:
  – pracownicy składowiska,
  – inne osoby upoważnione do wejścia na składowisko.
 10. Na składowisku zabrania się:
  – używania otwartego ognia,
  – rozładunku pojazdów w miejscach niewyznaczonych,
  – przebywania osobom nieupoważnionym, 
  – przebywania osobom nietrzeźwym.

Nasze programy i działania