Składowisko odpadów

Nowe zasady gospodarowania odpadami oraz coraz większa świadomość ekologiczna mieszkańców wpływają z pewnością na ograniczanie ilość odpadów wprowadzanych do środowiska. Niestety najlepsze nawet działania i procesy technologiczne  nie zapewnią odzysku dla całego strumienia odpadów. Część z nich, stanowi bowiem nie nadający się do jakiegokolwiek wykorzystania balast, dla którego ostateczną metodą unieszkodliwiania jest zdeponowanie na składowisku.

Radomskie składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, czyli po prostu składowisko odpadów powstało w roku 1988. Obiekt zajmuje ponad 20 hektarów powierzchni, z czego na czynną powierzchnię eksploatacyjną przypada ponad 10 hektarów. Szacuje się, że na składowisku zdeponowanych jest obecnie niemal trzy miliony metrów sześciennych odpadów, z których 93% stanowią odpady komunalne. Po uruchomieniu ZUOK na składowisko w 80% trafiają odpady po przetworzeniu tzn. balast, natomiast 20% stanowią odpady, których nie można poddać odzyskowi lub innym metodom unieszkodliwiania.

Przywożone na składowisko odpady poddawane są ważeniu  i ewidencjonowaniu, po czym kieruje się je na obecnie eksploatowane działki robocze, wyznaczone na czaszy składowiska. Tam są rozładowywane, na bieżąco rozprowadzane spychaczami i komprymowane, czyli ugniatane przy pomocy kompaktora. Po ułożeniu warstwy odpadów na każdej działce roboczej wykonywana jest przesypowa warstwa izolacyjna. Działki eksploatuje się aż do uzyskania określonych rzędnych, następnie przykrywa i czasowo zamyka, zaś następne odpady kieruje na następną działkę.

Nasze programy i działania