Przyznane decyzje

Zbieranie i transport

Decyzja Prezydenta Miasta Radomia znak: OŚR.II.UM.7660/93/04 z dnia 28.07.2004r. – zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,

  • odpady niebezpieczne
  • odpady inne niż niebezpieczne
  • odpady medyczne
  • odpady komunalne

Decyzja Prezydenta Miasta Radomia znak: Ośr.II.AG.7660-52/05 z dn. 20.06.2005r.– zmieniająca Decyzję Prezydenta Miasta Radomia znak: Ośr.II.UM.7660/93/04 z dn. 28.07.2004r. na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Nasze programy i działania

WFOŚiGW
Elektroeko
Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2018/2019
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom