Dokumenty do umowy

  1. KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON – kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem,

Informacje dodatkowe

  • Kod i nazwa odpadu wraz z krótką charakterystyką, która jest niezbędna w celu stwierdzenia czy występuje konieczność wykonania analizy fizykochemicznej,
  • Przewidywane ilości odpadów w ciągu roku.

Nasze programy i działania