Dokumenty do umowy

  1. KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON – kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem,

Informacje dodatkowe

  • Kod i nazwa odpadu wraz z krótką charakterystyką, która jest niezbędna w celu stwierdzenia czy występuje konieczność wykonania analizy fizykochemicznej,
  • Przewidywane ilości odpadów w ciągu roku.

Nasze programy i działania

WFOŚiGW
Elektroeko
Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2018/2019
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom