Monitoring składowiska - Składowisko odpadów

Radkom Radom
  RADKOM  
STRONA GŁÓWNA  
O Spółce  
Polityka środowiskowa  
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  
Gospodarka odpadami  
Składowisko odpadów  
Kompostownia  
Magazyn odpadów  
Zbiórka odpadów  
Zielona energia (OZE)  
Edukacja Ekologiczna  
Przetargi  
Ogłoszenia  
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych  
ZUOK - uroczyste otwarcie  
Galeria   

 

 

 


 


ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH LEKARSTW Kliknij!

ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Kliknij!


PPUH RADKOM
szukaj w serwisie:
 

 Monitoring składowiska - Składowisko odpadów

  Strona główna » Składowisko odpadów » Monitoring składowiska zakład utylizacji odpadów komunalnych

Składowisko jest monitorowane.
Monitoring realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r.w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów ( Dz. U. Nr220 poz.1858 ) oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska znak: WŚR-R-6625/3/02 z dnia 31.12.2002r z późniejszymi zmianami.

Monitoring składowiska w fazie eksploatacji obejmuje:
- badanie poziomu i składu wód podziemnych
- badanie wielkości przepływu i składu wód powierzchniowych
- badanie składu wód odciekowych
- badanie składu gazu składowiskowego oraz ilości utylizowanego biogazu
- badanie opadu atmosferycznego
- badanie przebiegu osiadania składowiska
- badanie struktury i masy składowanych odpadów


W rejonie składowiska prowadzony jest monitoring wód podziemnych dla dwóch poziomów wodonośnych: poziomu czwartorzędowego i poziomu kredowego.

Czwartorzędowy poziom wodonośny:
- piezometry: P-1, P-2, P-5, P-6, P-7 zlokalizowane w otoczeniu składowiska;
- studnia kopana nr 42 przy ul. Stepowej 25 (St. Nr 42 )

Kredowy poziom wodonośny:
- ujęcie w Lesiowie – studnia ½ L ( St. Nr ½ L )
- studnia wiercona nr 3 Silikaty ( St. Nr 3 )
- studnia wiercona nr 4 Elektrociepłownia ( St. Nr 4 )

W odległościok.1000 m od składowiska przepływa rzeka Mleczna. W celu kontroli wód powierzchniowych wyznaczono dwa punkty pomiarowe, odległe od siebie o 500m, zlokalizowane przed i za składowiskiem (odpowiednio PK-1 oraz PK-2 ).

Próbki do badania składu wód odciekowych pobierane są a przepompowni odcieków zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska.
-Próbka odcieku z rejonu przepompowni składowiska odpadów Radom-Wincentów.

W pobranych próbkach wody badane są następujące parametry wskaźnikowe:
- temperatura wody, przewodność, odczyn pH, ogólny węgiel organiczny OWO, chlorki, fenole, żelazo ogólne, chrom Cr+6, miedź, cynk, ołów, kadm, nikiel, rtęć oraz
- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA.

Badania wykonywane są co kwartał przez laboratorium posiadające wdrożony system jakości.  Ważną część monitoringu stanowi kontrola gazu składowiskowego, jego ilość oraz skład w tym: zawartość metanu CH4 , dwutlenku węgla CO2 oraz tlenu O2 badana  jest 1 raz w miesiącu.
Wyniki pomiaru opadu atmosferycznego opracowywane są przez Stację Meteorologiczną w Kozienicach.
Badanie masy i struktury składowanych odpadów prowadzone jest na bieżąco.

Wszystkie odpady dostarczane na składowisko są ewidencjonowane pod względem ilościowym i rodzajowym. Do ewidencji odpadów służy system wagowo-komputerowy.
Składowanie odpadów prowadzone jest metodą poziomą. Każda dwumetrowa warstwa odpadów po zagęszczeniu przykrywana jest warstwą przesypową-izolacyjną o grubości ok. 30 cm.
Przyrost objętości odpadów, powierzchnia, osiadanie składowiska oraz stateczność jego zboczy monitorowany jest metodami geotechnicznymi i geodezyjnymi w oparciu o ustalone repery. Prace te wykonywane są przez firmę geodezyjną.

Wszystkie badania monitroringowe składowiska udokumentowane są raportami które służą do analizy wpływu składowiska na otaczające go środowisko naturalne.


Wytworzył:
Data wytworzenia:
Opublikował:
Data publikacji:
Data modyfikacji:
Ilość wyświetleń: 10739
Historia tej strony
    Aktualne przetargi  

    Konkursy, festyny, forum  


  zaklad utylizacji radom logo


  biuletyn informacji publicznej

  Radkom Radom
  [L]